Vedtægter Jersie Privatskole

Vedtægter for den selvejende institution Jersie Privatskole

§ 1 Hjemsted
Stk. 1: Jersie Privatskole er en selvejende, uafhængig og fri grundskole med hjemsted i Solrød Kommune. Skolen påbegynder skolevirksomhed 1. august 2013. Skolens CVR-nummer er 34381690 og adresse er Åsvej 1, Jersie, 2680 Solrød Strand.

§ 2 Formål
Stk. 1: Skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven, og at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til/og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Stk. 2: Det er Jersie Privatskoles overordnede mål at udvikle eleverne efter et humanistisk dannelsesideal, at udvikle handlekompetente mennesker, der evner at navigere i et komplekst samfund, der konstant udfordres af foranderlige processer. Skolens formål er i øvrigt at udøve fri grundskole på følgende pædagogiske og mellemmenneskelige grundlag:
 • være en visionær skole, der nu og i fremtiden ruster vore børn og unge til at klare sig som aktive medborgere i et moderne, demokratisk, globaliseret og vidensbaseret samfund.
 • uddanne ansvarlige og samarbejdsorienterede unge, der tager initiativ, ansvar og lederskab for både sig selv og andre.
 • være en rummelig og inkluderende skole, hvor der er plads til alle børn uanset social, økonomisk og religiøs baggrund.
 • være en skole, hvor undervisningen tager udgangspunkt i et anerkendende menneskesyn,og hvor der tages hensyn til det enkelte barns potentiale og måde at lære på.
 • vægte såvel boglige som praktisk/musiske fagområder, der støtter børnenes og de unges udvikling til hele mennesker.
 • være en skole, hvor undervisningen lægger vægt på barnets glæde ved at lære og bygger på aktiv indlæring, der involverer barnet.
 • sætte motion, kost og generel trivsel for alle børn i centrum. Glade børn lærer mere.
 • være en skole, der på flest mulige områder tager hensyn til miljøet, og hvor bæredygtighed og respekt for vores fælles jord indgår i undervisningen.
 • være en skole, der på sigt bliver helt eller delvis CO2 neutral

§ 3  Skolens bestyrelse
Stk. 1: Skolens bestyrelse er ansvarlig for skolens overordnede ledelse samt skolens drift og økonomi. Bestyrelsen skal sikre at forvaltningen af skolens indtægter, herunder de statslige tilskud, er i overensstemmelse med skolens vedtægter og med de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler. Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, skolepenge for eleverne, frivillige bidrag fra forældrekredsen, skolekredsen og andre interesserede.
Stk. 2: Skolens leder, som er ansvarlig over for bestyrelsen, varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen samt har ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.
Stk. 3: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som frit kan vælges blandt Skolekredsen og Forældrekredsen, dog er min 3 fra forældrekredsen. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år og det er muligt at genvælge det enkelte bestyrelsesmedlem. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 4: Hvert år vælges minimum 1., 2. og 3. suppleant, som frit kan vælges blandt skolekredsen og forældrekredsen for et år. Suppleanterne træder automatisk ind i bestyrelsen, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen. Suppleanten der er trådt ind i bestyrelsen er automatisk på valg ved næste ordinære generalforsamling.
Stk. 5: Bestyrelsesmedlemmer kan afsættes af det vælgende organ i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for det afsættende organs møde indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed og saglig begrundelse for afsættelsen.
Stk. 6: Bestyrelsen bør, såfremt det er muligt, have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 7: Bestyrelsen er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af generalforsamling, skolekredsen, forældrekredsen eller medarbejdere eller lignende, som har valgt eller udpeget dem.
Stk. 8: Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formand samt næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens frafald.
Stk. 9: Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, og desuden skal et flertal, herunder formanden, være registreret i CPR med bopæl i Danmark. 
Stk. 10: Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Stk. 11: Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder de til enhver tid gældende regler om habilitet for bestyrelsesmedlemmer jfr. § 5 i lov om frie grundskoler m.v. herunder bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler og skolens vedtægt.
Stk. 12: I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk. 13: For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt tilsynsførende gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.
Stk. 14: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er personligt til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.
Stk. 15: Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Stk. 16: Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.
Stk. 17: Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder samt skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen – uden at delegation er nødvendig – til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste i henhold til vedtaget budget.
Stk. 18: Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen til skolefritidsordningen, og den træffer beslutning om køb/salg og pantsætning af fast ejendom, ligesom den træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2 og 5, § 11, stk. 1 og § 12, stk. 2.
Stk. 19: Bestyrelsen medlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk. 20: Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen.
Stk. 21: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

§ 4 Regnskabsår
Stk. 1: Skolens regnskabsår følger kalenderåret. 1. regnskabsår løber fra første registreringsdato til 31.12.2013.
Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 3: Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen vælger desuden skolens revisor.
Stk. 4: Bestyrelsen er ansvarlig for, at de underskrevne regnskaber og revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.
Stk. 5: Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter og regnskaber, som er godkendt af bestyrelsen samt i revisionsprotokoller. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre samt bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 5 Skolekreds
Stk. 1: Skolekredsen består af registrerede og betalende medlemmer af Jersie Privatskoles Venner, som ikke har børn på skolen. Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på skolens generalforsamlinger at afgive stemme, såfremt kontingentet til Jersie Privatskoles Venner er betalt senest 14 dage før generalforsamlingen. Medarbejdere kan efter ønske optages i skolekredsen.
Stk. 2: Personer der ønskes optaget i skolekredsen, men ikke er en del af forældrekredsen, skal godkendes af bestyrelsen, før medlemskab kan opnås. Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på skolens generalforsamlinger at afgive stemme.

§ 6 Generalforsamling
Stk. 1: Skolens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, men med mindst 3 ugers skriftlig varsel enten pr. brev eller mail. Generalforsamlingens medlemmer består af forældrekredsen og skolekredsen.
Stk. 2: Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af 1., 2. og 3 suppleant
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Stk. 3: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
Stk. 4: Bestyrelsen skal sikre sig at der føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.
Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 3 medlemmer af bestyrelsen, eller 30 % af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen og indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.
Stk. 6:Hvert medlem har én stemme. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

§ 7 Forældrekreds 
Stk. 1: Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen
Stk. 2: Forældrenes  rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.
Stk. 3: Forældre til elever på skolen er automatisk medlemmer af forældrekredsen. Forældres medlemskab af forældrekredsen ophører, når deres børn ikke længere er elever på skolen. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen samt underretter den eller de forældre, der optages henholdsvis slettes på listen. Forældremyndighedshavere har altid ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er optaget på listen.

§ 8 Valg af tilsynsførende
Stk. 1: Skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn og tilsynsførende.
Stk. 2: Bestyrelsen er endelig ansvarlig for, at det alene er personer, som er medlemmer af forældrekredsen, som afgiver stemme ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen og ved valg af tilsynsførende, ligesom bestyrelsen er ansvarlig for, at valg sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 619 af 9. juni 2010 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

§ 9 Skolens drift  
Stk. 1: Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.
Stk. 2: Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3: Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.
Stk. 4: Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 5: Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk. 6: Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

§ 10 Tegningsret 
Stk. 1: Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura, jf. dog stk. § 10, stk. 3.
Stk. 2: Ved køb/salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af bestyrelsens formand samt 3 af bestyrelsens medlemmer.
Stk. 3: Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 11 Ændring af skolens vedtægt 
Stk.1: Bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændring i henhold til § 3, stk. 14. Vedtagelse sker hvis over 2/3 af de fremmødt stemmeberettigede fra forældrekredsens og skolekredsens medlemmer stemmer for det. 
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling og beslutning fra skolens bestyrelse. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum. På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedels flertal.
Stk.2:  Ændringer af skolens vedtægter gælder ikke, medmindre de:
 1. indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis bestyrelsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen,
 2. er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer,
 3. angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og
 4. er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen eller, hvis dette er et krav ifølge vedtægterne, af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.

Stk. 3: Vedtægter og vedtægtsændringer træder tidligst i kraft, når disse offentliggøres på skolens hjemmeside. Det skal af offentliggørelsen på skolens hjemmeside fremgå, hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, og hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen og generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne. Er børne- og undervisningsministerens godkendelse påkrævet, skal tidspunktet for børne- og undervisningsministerens godkendelse tillige fremgå.
Stk. 4: Vedtægtsændringer som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

§ 12 Nedlæggelse af skolen 
Stk. 1: I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter regel i § 3, stk. 14.
Stk. 2: Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer skolens generalforsamling beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 3: Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i henhold til friskoleloven efter bestemmelserne i §2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.
Stk. 4: Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen og skolekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.
Stk. 5: Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk. 6: Det påhviler bestyrelsen omgående at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Stk. 7: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 8: Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Stk. 9: Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.- Oprindelige vedtægter for Jersie Privatskole er godkendt af generalforsamlingen den 30/4-2013 og af bestyrelsen den 15/5-2013 og offentliggjort på skolens hjemmeside den 9/10-2013.
- Vedtægter for Jersie Privatskole er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 19/6-2013
- Vedtægter for Jersie Privatskole er opdateret og godkendt på ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 20. juni 2015 og offentliggjort på hjemmesiden den 1/7-2015.
Seneste nyt

Ny hjemmeside

Vi arbejder på en ny hjemmeside. Du kan derfor opleve, at denne website ikke er helt opdateret.
7. december 2021


Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk