Generalforsamling

Skolens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, og der indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel enten pr. brev eller mail. Generalforsamlingens medlemmer består af forældrekredsen og skolekredsen.

 Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af 1., 2. og 3 suppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Bestyrelsen skal sikre sig, at der føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 3 medlemmer af bestyrelsen, eller 30 % af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen og indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

Hvert medlem har én stemme. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.




Seneste nyt

Ny hjemmeside

Vi arbejder på en ny hjemmeside. Du kan derfor opleve, at denne website ikke er helt opdateret.
7. december 2021


Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »





Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk