Beredskabsplan

Beredskabsplan i forhold til unge og hash og andre rusmidler samt vold og mobning

 

Formål

Formålet med beredskabsplanen er at opnå en fælles forståelse af skolens holdning til omgang med hash og andre rusmidler samt vold og mobning og skabe et fælles pædagogisk værktøj, som vil sikre en optimal håndtering af problemer med rusmidler samt af vold og mobning.

 Beredskabsplanen er gældende for al aktivitet, der har tilknytning til skolens kerneopgave: at sikre den enkelte elevs faglige læring, sociale udvikling og almene dannelse.

 Skolens forebyggede indsatser ift. hash og andre rusmidler samt vold og mobning

Skolen tager aktivt del i den forebyggende og bekæmpende indsats over for misbrug af rusmidler. Som en del af den almen dannende opgave ser skolen det som naturligt at oplyse og orientere eleverne om konsekvenserne af brug af rusmidler. Ligeledes tager skolen aktiv del i den forebyggende og bekæmpende indsats over for fysisk og psykisk vold.

Når skolen iagttager bekymrende eller ændret adfærd i forhold til almene forventninger, starter vores indsats. Vi forventer, at den unge og dennes forældre indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde om at afvikle brugen af rusmidler samt om at afvikle fysisk og psykisk vold.

 Vi har en forventning om, at alle elever tager ansvar for egen og hinandens trivsel. Det betyder, at man tager kontakt til fx klasselærer/SSP-medarbejder, når man har en formodning eller viden om begyndende misbrugsproblemer, vold eller mobning. Denne forventning gælder også forældre.

 Forventninger

Vi ved, at trivsel er af stor betydning, og at mistrivsel kan være årsag til et begyndende misbrug og fysisk og psykisk vold. Det er derfor afgørende at alle overholder en række spilleregler.

 Eleven

At eleven:

·         Møder til tiden og er mødestabil

·         Er velforberedt

·         Deltager aktivt i undervisningen, herunder i gruppearbejde

·         Viser respekt over for andre

·         Udviser nærvær og tillid til andre

·         Har en god omgangstone og et respektfuldt sprogbrug

·         Accepterer og har tolerance for andres stærke og svage sider

·         Bidrager til et godt fællesskab

  Forældre

At forældrene:

·         Deltager aktivt og forstår deres vigtige rolle i samarbejdet, og at de henvender sig til skolen med bekymringer om eleven for at sikre en tidlig og forebyggende indsats

·         Sammen med skolen sikrer en god trivsel, og at de bakker op om de initiativer, som skolen måtte igangsætte

Skolen

At skolen:

·         Ser eleven og udnytter elevens potentiale bedst muligt

·         Sætter tydelige rammer for fællesskabet og den fælles trivsel

·         Reagerer og handler, når en elev ikke trives

·         Har en tæt kontakt til forældrene

 Hvem skal reagere?

Skolens medarbejdere har ansvar for og pligt til at reagere, hvis der iagttages bekymrende adfærd vedr. Manglende fremmøde, manglende deltagelse i undervisningen eller lignende.

 Ved reaktion forstås, at den enkelte lærer orienterer ledelsen, som herefter aktiverer beredskabsplanen.

 Beredskabsplanens trin

 1.       Medarbejderen tager kontakt til ledelsen ved ændret eller bekymrende adfærd

2.       Medarbejderen tager sammen med skolens ledelse en lille snak med eleven omkring adfærd

3.       Ledelsen iværksætter beredskabsplanen og orienterer SSP-læreren på skolen. Der er mulighed for råd og vejledning hos SSP og BUR (Børne- og Ungerådgivningen)

Se også bilag om redskaber til arbejde med unges rusmiddelproblemer:

https://socialstyrelsen.dk/unge

og bilag om redskaber til arbejde med vold og mobning blandt unge i folkeskolen:

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/.../160818-uvm-195-aktionsplan-8k.pdf

4.       Der udpeges en kontaktperson og tovholder på sagen. Kontaktperson og tovholder kan godt være den samme person, hvis det giver mening

5.       Kontaktperson har den første samtale med den unge og evt. forældrene

-          Beredskabsplanen gennemgås for den unge

-          Eleven konfronteres med skolens iagttagelser og bekymring med henvisning til skolens forventninger, jf. tjekskema (bilag 1)

-          Samtalen tager udgangspunkt i aftaleskemaet (bilag 2)

6.       Hvis forældrene ikke har deltaget i samtalen, kontakter kontaktpersonen dem i umiddelbar forlængelse af den indledende samtale. Forældrene orienteres om de aftaler, der er indgået med eleven samt tidsrammen, og de får råd til, hvordan de kan forholde sig til barnet/den unge

7.       Opfølgningssamtale mellem kontaktperson og eleven

-          Samtalen tager udgangspunkt i de aftaler, der er truffet på baggrund af tjekskemaet

-          Opfyldelsesgraden af aftaler gennemgås, og behovet for videre indsats vurderes:

a)       Hvis opfyldelsesgraden er tilfredsstillende, afsluttes forløbet og forældrene orienteres

b)      Hvis opfyldelsesgraden ikke er tilfredsstillende, men i positiv udvikling og i fremdrift, aftales nye mål og ny tidsramme. Forældrene orienteres om ny aftale.

c)       Hvis der ikke kan spores udvikling eller fremdrift, indkaldes forældrene og eleven sammen med ledelsen til møde med henblik på afklaring af fremtidigt skoletilbud. I forlængelse heraf sender skolen en underretning til BUR

8.       Møde med eleven, forældre og ledelse

-          Orientering om de iværksatte løsninger og deres effekt

-          Opstilling af klare forventninger til eleven i forhold til at blive i skoletilbuddet

-          Aftale nye mål og ny tidshorisont og orientere om eventuelle konsekvenser, hvis forventningerne ikke indfries

9.       Møde med øvrige ressourcepersoner, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), vejledere fra UUV (Ungdommens Uddannelses Vejledning) og BUR

-          Ledelsen skal afklare, om skolen ikke længere er et relevant skoletilbud for eleven. Hvis dette vurderes at være tilfældet, inddrages PPR og UUV

Hvis eleven/forældre ikke ønsker inddragelse af eksterne ressourcepersoner, indsender skolen underretning til BUR.
Seneste nyt

Ny hjemmeside

Vi arbejder på en ny hjemmeside. Du kan derfor opleve, at denne website ikke er helt opdateret.
7. december 2021


Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk