Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Jersie Privatskole

1. Skolens navn og skolekode
Skolekode: 280467
Skolens navn: Jersie Privatskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Bent Laub Faaborg

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende
09-10-2018 2 dansk Humanistiske fag Bent Laub Faaborg
09-10-2018 5 dansk Humanistiske fag Bent Laub Faaborg
09-10-2018 7 dansk Humanistiske fag Bent Laub Faaborg
15-11-2018 6 matematik Naturfag Bent Laub Faaborg
15-11-2018 3 matematik Naturfag Bent Laub Faaborg
15-11-2018 4 matematik Naturfag Bent Laub Faaborg
12-12-2018 6 værkstedsfag Praktiske/musiske fag Bent Laub Faaborg
12-12-2018 2 værkstedsfag Praktiske/musiske fag Bent Laub Faaborg
29-01-2019 7 dansk Humanistiske fag Bent Laub Faaborg
29-01-2019 5billedkunst Praktiske/musiske Bent Laub Faaborg
29-01-2019 6 billedkunst Praktiske/musiske Bent Laub Faaborg

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Tirsdag d.9.10.
9,45: Dansk i Sigma ( 1/2 kl). Der er 14 elever i klassen. Læreren samler lige op på en konflikt fra frikvarteret. Så fortsætter vi med Snehvide og de syv dværge. Læreren læser højt – børnene lytter. Eleverne har hver en pude de sidder på, når de får historie. Nu skal de arbejde med undringsark 1: Hvad kunne I lide ved eventyret – alle skal skrive en sætning – eller tegne. 2. Hvad kunne I ikke lide? – ”at stedmoderen ville dræbe Snehvide igen og igen”. Igen skal alle skrive eller tegne.

10,45: dansk i Lamda ( 5. kl.) Her skal eleverne arbejde med ”spøgelseskrimier”. Den ene hedder ”Spøgelseskroen” – den anden ”Kattenes værn”. Eleverne arbejder sammen i grupper af 4 med en af de to noveller. De begynder at læse højt for hinanden – derefter skal de svare på nogle spørgsmål. De har skulle læse historien derhjemme – men det er der vist kun en, som har gjort. Han hjælper de andre med at svare på spørgsmålene. Timen ender med, at grupperne refererer og fortæller for hinanden. Læreren fortæller drengene, at de skal være en time ekstra i dag – for de og læreren skal lige snakke om nogle problemer i drengegruppen.

12,05: dansk i Kappa ( 7. kl.) Der er 21 elever i klassen. To og to har eleverne fået en avis. De skal finde en artikel, som fanger dem. Læs rubrik og manchet. Når de har fundet deres artikel, skal de finde ud af, om det er en artikel eller det er en opinion Om det er et læserbrev, debat, kommentar eller evt. en reportage. De skal til sidst argumentere for, hvorfor.

Tirsdag d.15.11.
Matematikkens dag. Skolens elever fra bh.kl. til 6. klasse deltager. Overbygningen har projektarbejde.

9,00: Blandet hold bh.kl. – 6.kl. Et hold laver løb i den store gang. De løber en ad gangen. Holdet skal samlet løbe ruten på 3 minutter. Hvor hurtigt skal hver enkelt løbe? For at overholde tiden må nogle gå langsomt – andre igen løbe hurtigt for at nå det.

10,00: Alle samles i 7. klasse, hvor en lærer forklarer, hvilke spil, man kan spille i de forskellige klasser. Det er eks vis skak, 500, uno, matador, whist og forskellige puslespil. En elev spørger: hvor er der matematik i spil? Det bliver forklaret af både en elev og en lærer. Rigtigt fint. Eleverne vælger derefter frit, hvor de vil gå hen og hvilke spil de vil spille. Der er 5 værksteder. Der er en god stemning i alle værksteder og mange steder spiller store og små sammen.
Matematikdagen slutter kl. 12.

Onsdag d. 12.12.

Et hurtigt besøg på skolen. Der er juleværksteder hele ugen. Store og små er i blandede grupper på forskellige værksteder. Jeg overværede et hold, som øvede på et julestykke, et hold som lavede film ( som hver dag blev vist i spisefrikvarteret). Derudover var der forskellige produktionsværksteder, som producerede ting til forældredagen den kommende lørdag. Der var en god stemning overalt på skolen og de store var gode til at hjælpe de små.

Tirsdag d. 29.1.

10,00: dansk i Kappa ( 7. klasse) I dag gennemgår vi alle ordklasser. Det er til dels en repetition fra dagen før. Det er klasseundervisning – læreren spørger og skriver op i skemaer på tavlen, og eleverne svarer. Både de danske og
de latinske betegnelser bliver skrevet ned. Det er meget eleverne skal kunne, men det virker som om, at langt de fleste har styr på grammatikken. Mange elever er gode til at spørge ind, hvis de ikke forstår, enkelte elever har lidt sværere ved det. Det er en dobbeltlektion og derfor en rimelig lang undervisningstime. Efter godt 60 minutter er vi færdige og eleverne får ros, fordi de har været så gode til at fatte grammatikken. En elev spørger, om vi ikke skal bruge den resterende tid på at diskutere sprogbrug: hvilke ord må man ikke sige mere – og hvorfor. Hvilke ord er nedværdigende og hvorfor er de det. Har sprogbrugen ændret sig og hvorfor er der ord, som man ikke må bruge i dag? Det er en noget abstrakt diskussion og ikke alle deltager i den. Et spændende emne, som man sagtens kunne tage op ved en anden anledning.

12,10: Van Goghprojekt i Lamda ( 5. klasse).  Klassen har været på Arken og set Van Gogh-udstillingen der. De har talt om maleteknikker og motiver og derefter har de alene, eller sammen med en anden, fremstillet fortrinsvis akrylbilleder, hvor de har brugt malemetoder og/ eller motiver, som er forbundet med Van Goghs verden. Billederne skal senere vises til forældrene ved et arrangement på skolen. I denne time bliver de sidste billeder færdiggjort og derefter bliver der ryddet op. Det er mit indtryk, at eleverne har syntes, at det har været en spændende og lærerig proces.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.1 Uddybning

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

8.1 Uddybning

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie?

Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

16.1 Uddybning

18. Donationer

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

NavnAdresseBeløb i kroner

 
19. Tilsynets sammenfatning

Min vurdering af fagligt indhold og arbejdsformer
Jeg har i år overværet undervisning i dansk, matematik, billedkunst og tværfaglig emneuge.. Jeg har i alle skolens klasser oplevet en undervisning båret af stor faglighed og seriøsitet. Med forståelse for elevernes forskellige baggrund, har undervisningen til tider været samlet klasseundervisning, gruppearbejde og til tider mere elevdifferentieret. Det faglige indhold har som udgangspunkt været alderssvarende og har taget sigte på at udfordre den enkelte elev, hvilket jeg i høj grad synes er lykkedes. Det er derfor mit indtryk at skolens lærere, med afsæt i sociale og faglige ståsteder, er ambitiøse på den enkelte elevs vegne.
Læringsmiljø
Læringsmiljøet er præget af at Jersie Privatskole er en lille og overskuelig skole, som vægter det gode læringsmiljø højt. Det betyder, at der generelt er et gensidigt tillidsforhold, respekt og en kammeratlig tone mellem voksne og elever og mellem eleverne indbyrdes. Derudover viser lærerne tydelig forståelse for den enkelte elevs faglige muligheder og dette muliggør en god og for den enkelte elev, alderssvarende tilrettelæggelse af undervisningen.           
Det psykiske arbejdsmiljø
På Jersie Privatskole er det mit klare indtryk, at det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt. Skolen har bl.a. udarbejdet en beredskabsplan i forhold til evt. mobning, skolen har derudover to elevråd – et for de yngste og et for de ældste elever og endelig er det mit indtryk, at skolens lærere i dagligdagen tager hånd om den enkelte og klassens generelle trivsel. Det hele underbygges af et godt samarbejde mellem skole og hjem. 
Samlet vurdering
Jeg kan konstatere, at jeg har mødt fagligt dygtige og engagerede lærere, som har udført en alderssvarende og kompetent undervisning tilrettelagt efter klassens og den enkelte elevs behov og evner.
Jeg har oplevet et velfungerende skolemiljø, hvor der tages hånd om alle elever. Skolens undervisning bygger på en positiv forventning til den enkelte og ruster eleverne på bedste vis til at klare livet - også uden for skolen.
Nej
På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere
At undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad der almindelig forventes i folkeskolen
At skolens samlede undervisningstilbud også ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
At skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
At skolens undervisningssprog er dansk
Hillerød d. 30.4. 2019.
Seneste nyt

Velkommen til Beta

Kommende 0. klasse's første skole dag.
20. april 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk