Tilsyn for skoleåret 2020/2021 for Jersie Privatskole

 

Tilsynserklæring 2020 Jersie Privatskole

 

Tilsynsførende: Bent Laub Faaborg 

 

Som tilsynsførende på Jersie Privatskole er det min opgave at føre tilsyn med

·         Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk

·         At skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

·         At vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

·         At undervisningssproget er dansk.

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt, og ikke den enkelte elevs standpunkt.

Efter aftale med skolens leder, har jeg udarbejdet en plan for tilsynet. 

Jeg har overværet undervisningen på skolen 3 dage: onsdag d.18.11., fredag d. 27.11 og fredag d. 23.4. 2021  Undervejs i forløbet har jeg talt med de forskellige undervisende lærere om undervisningen generelt og om forskellige didaktiske overvejelser.  Derudover har jeg haft samtaler med nogle elever bl.a. om, hvordan de har oplevet den delvise skolenedlukning i løbet af skoleåret. 

 

Mine observationer:

 

Onsdag d. 18.11. 2020

 

8,50: Engelsk i 9.kl..

Eleverne har læst nogle artikler om Brenda Ann Spencer, en amerikansk pige på 16 år, som skød skolelever og lærere på sin skole. Ud fra  materialet skal eleverne svare på 12 spørgsmål på engelsk. Efter eleverne har arbejdet med deres opgaver, bliver svarene læst op og diskuteret i klassen. Alle er med og svarer fint på engelsk.

Derefter læser eleverne på skift op af: United States of Rights og så slutter vi timen med en god snak om USA's våbenlov.

 

9,55:

Matematik i 4. klasse. Skolen har været lukket ned i sidste uge på grund af coronaudbrud – og nu roser læreren eleverne for deres gode arbejde på ”teams”. Her skulle de også arbejde med ”matematikfessor” hjemme – og det var også gået rigtigt fint.

Nu skal der arbejdes med store minusstykker. Eleverne for lov, på skift, at komme op til tavlen og regne nogle minusstykker ud. Det går rigtig fint og alle de elever, som ikke er oppe til tavlen, er stille og lytter til deres kammerater. Derefter gennemgår læreren - 1ere, 10 ere, 100ere og 1000ere, for at sikre at der er styr på tallenes placering.

 

10,35: Matematik i 9. klasse.

Det bliver dog mere en time om det amerikanske præsidentvalg og den forestående skole/ hjemsamtale.

Først snakker læreren og elever om præsidentvalget og hvordan man fordeler mandater etc. ( læreren har også klassen i samfundsfag) Derefter gennemgår læreren, hvad der skal tales om på de kommende skole/hjemsamtaler, som vil foregå på nettet. Det er ved denne lejlighed, at eleverne skal have at vide, om de er uddannelsesparate – hvilket de fleste har styr på allerede.

 

12,05: Dansk i 8 klasse.

Timen begynder med en snak om den undervisning,eleverne havde fået i madkundskab under coronanedlukningen. Derefter arbejder klassen med begreberne håb/ håbløshed med udgangspunkt i en udsendelse, som eleverne så sammen i går. Det er en klassediskussion, som de fleste elever deltager i. Hvad er - og indeholder -  begrebet håb, og hvordan kan man gå fra håbløshed til håb? Klassen kommer også ind på begreber, som tro og korset og om begrebet Utopia.

 

Fredag d. 27.11. 2020

 

8,50: Musik i 4. klasse.

Klassen har i timen inden arbejdet med forskellige musikspørgsmål. I denne time har eleverne så lavet nogle forskellige spørgsmål til hinanden, som skal afvikles på ”Kahout”.

Eleverne arbejder to og to sammen om at lave spørgsmål til klassen om forskellige instrumenter og alle går meget op i opgaven. Når eleverne er færdige, får de lov til at lave en konkurrence om at være hurtigst og mest rigtige med svarene på ”kahout”.

 

9,55: Juleklip i 2/3 klasse.

Læreren begynder med at fortælle, hvilke opgaver man kan lave i dag. Eleverne har farvelagt nogle julesokker, som skal klippes ud. Så er der en masse selvportrætter som skal limes på en side. Der er mange andre små juleopgaver og alle elever hygger sig og går op i de forskellige opgaver.

 

10,35: Terminsprøve, dansk i 9. klasse.

Eleverne har været i gang siden kl. 9,00 og er meget optaget af prøven. Man kan vælge mellem 4 kategorier: 1. En fiktiv tekst 2. En reportage 3. et essay. 4. Et blogindlæg. Eleverne har 3 klokketimer til at klare opgaven og der er helt stille og koncentreret i klassen.

 

12,05: Matematik i 8. klasse.

I denne lektion skal eleverne arbejde med diagrammer. Læreren begynder med at vise et politisk meningsdiagram. Derefter skal eleverne svare på nogle spørgsmål ud fra det viste søjlediagram. Det er et opgavesæt, som skal afleveres næste fredag. Der arbejdes stille og koncentreret og imens går læreren rundt og hjælper. Der er mange fingre.

 

Fredag d. 23.4. 2021

 

Dansk i 9. klasse.

I denne lektion bliver eleverne introduceret til Folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling.

Hvilke typer opgaver kan eleverne vælge – f.eks et essay – og hvad skal eleverne huske, når de går i gang med en opgave : redegøre – fortælle – overveje og reflektere. Det skal eleverne i øvrigt gøre i de fleste af de opgaver de vælger. Læreren har lavet en lille drejebog til eleverne med områder og vendinger, som er gode at huske.

Eleverne er meget stille – jeg tror de lytter – måske er de bare meget trætte her tidlig om morgenen.

 

9,45: Fortsat dansk i 9, kl.

I denne lektion får eleverne et debatoplæg – en diskuterende tekst - af Niels Erik Dalsgaard. Det er et ret provokerende indlæg i debatten:  fede mennesker skal betale mere f.eks , når de skal ud og flyve.

Nu skal eleverne to og to prøve at bruge nogle af de redskaber, de blev præsenteret for i sidste lektion til at analysere teksten.  Det er vigtigt, at eleverne ikke giver udtryk for deres egne holdninger med det samme, men prøve at samle forfatterens argumenter og først derefter diskutere tekstens indhold og holdninger.

Eleverne arbejder meget koncentreret og alle går op i opgaven.

 

10,00: Billedkunst i 4. klasse.

I dag skal eleverne lave deres eget bogmærke med forskelligfarvet sytråd. Der skal laves en fin kant rundt om bogmærket og derefter kan man evt. skrive sit navn i midten.

Der er en fin stemning i klassen og nogle kommer hurtigt i gang med opgaven, mens andre har svært ved at få sytråden gennem nåleøjet.

Læreren er god til at komme omkring alle elever og efter et stykke tid er alle i gang.

 

Min vurdering af fagligt indhold og arbejdsformer

 

Skoleåret har på mange måder båret præg af  den delvise skolenedlukning, hvilket også har påvirket tilsynet med skolen. Jeg har talt med både elever og lærere om de udfordringer, der har været. Det er dog mit klare indtryk, at undervisningen, ud fra de givne omstændigheder, har været fagligt højt og som altid ambitiøst på elevernes vegne.

De elever, som har været så heldige at få lov at gå i skole, har fået en undervisning, som tager sigte på at udfordre den enkelte elev, understøtte den faglig svagere elev, og altid ambitiøst på den enkelte elevs vegne. Det synes jeg er lykkedes rigtig godt – også med de udfordringer den delvise nedlukning har givet både elever og lærere. Undervisningen har til tider været samlet klasseundervisning, til tider mere elevdifferentieret og til tider tilrettelagt som gruppearbejde.

 

 

Læringsmiljø

 

Læringsmiljøet er præget af at Jersie Privatskole er en lille og overskuelig skole. Skolen bor stadig i midlertidige bygninger, hvilket betyder, at der er mangel på faglokaler i  eks. v. fysik, musik og billedkunst.. På Jersie Privatskole vægtes det gode læringsmiljø højt. Det betyder, at der generelt er et gensidigt tillidsforhold, respekt og en kammeratlig tone mellem voksne og elever og mellem eleverne indbyrdes. Derudover viser lærerne tydelig forståelse for den enkelte elevs faglige muligheder og dette muliggør en god og for den enkelte elev, alderssvarende tilrettelæggelse af undervisningen.           

 

Det psykiske arbejdsmiljø

 

På Jersie Privatskole er det mit klare indtryk, at det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt. Skolen har bl.a. udarbejdet en beredskabsplan i forhold til evt. mobning, skolen har derudover to elevråd – et for de yngste og et for de ældste elever og endelig er det mit indtryk, at skolens lærere i dagligdagen tager hånd om den enkelte og klassens generelle trivsel. Det hele underbygges af et godt samarbejde mellem skole og hjem. 

 

Samlet vurdering

 

Jeg kan konstatere, at jeg har mødt fagligt dygtige og engagerede lærere, som har udført en alderssvarende og kompetent undervisning tilrettelagt efter klassens og den enkelte elevs behov og evner.

Jeg har oplevet et velfungerende skolemiljø, hvor der tages hånd om alle elever. Skolens undervisning bygger på en positiv forventning til den enkelte og ruster eleverne på bedste vis til at klare livet - også uden for skolen.

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere

At undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad der almindelig forventes i folkeskolen

At skolens samlede undervisningstilbud også ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

At skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

At skolens undervisningssprog er dansk

 

Hillerød d. 4. maj 2021.

Seneste nyt

Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk